پاسخ: روي يکي از فصل هاي غير فعال کليک کنيد تا گزينه خريد محصول مشاهده شود. آنگاه با انتخاب اين گزينه مي توانيد به درگاه بانکي وصل شده و پرداخت را انجام دهيد. از به محض پرداخت، به طور اتوماتيک از درگاه بانکي پاسخي به نرم افزار آمده و فعال مي شود.

پاسخ: درگاه بانکي در اختيار برنامه نويسان قرار ندارد و اين درگاه در اختيار سايت هاي معتبر مانند “همراه پي” ، “بازار” ، “زرين پال” ، “ايران اپس” و… قرار داده مي شود و برنامه نويس مي بايست به يکي از اين سايتها وصل شود. سايت مذکور عمليات پرداخت را انجام داده و ماليات را کسر نموده و بعد از دريافت درصد خود “ابنا بر نوع قرارداد” سهم برنامه نويس را طي بازه هاي زماني مشخص واريز مي کند.

توجه: اين سايت ها حتما با https شروع مي شود و نه http

پاسخ: بايد دو چيز چک شود:

الف- اينترنت وصل باشد.

ب- در تنظيمات گوشي (عکس چرخ دنده روي صفحه گوشي يا تبلت) به قسمت :مجوزها” يا “برنامه ها” رفته و عکس نرم افزار را پيدا کنيد. روي آن کليک کنيد و تيک مجوز را بزنيد.

با توجه به اينکه برنامه داراي کد نويسي پرداخت درون برنامه اي است، مي بايست مجوز توسط گوشي باز باشد.

توضيح: به برنامه هايي که داراي يک يا چند فصل رايگان بوده و بقيه با پرداخت هرينه فعال مي شوند، برنامه با کدنويسي پرداخت درون برنامه اي مي گويند

پاسخ: دو حالت وجود دارد.

الف: حافظه داخلي گوشي شما پر است.

ب: مجوز دسترسي در تنظيمات گوشي شما تيک نخورده است (مانند سوال قبل)